تعريف مسجد

به اشتراک بگذار !

كلمه «مسجد» به فتح كسر جيم از ماده ي « سّجّد يسجُدُ سُجُوداً» گرفته شده است. واژه ي «سجّدّ» در كتاب هاي لغت چنين معني شده است: «تطامن و ذَل»، «خصع و انحنا». موارد كاربرد اين واژه در كلام عرب چنين امده است: «سجد المصلي»، « سجد الحمل» كه به ترتيب به معناي «خضع و انحني: نمازگزار خشوع كرد و خم شد» و « خفض راسه ليركب: شتر سر خود را فرود آورد تا بر او سوار شوند». از آنجا كه «سجده» به معناي فروتني است، در تمام موارد كاربردي، اصل معناي آن يعني «خضوع و خشوع» لحاظ شده است. البته از لحاظ لغت به ركوع هم مي توان سجده گفت؛ همان گونه كه در آيه ي «ادخلوا الباب سجَدا» به معناي ركوع كنندگان تفسير شده است. راغب اصفهاني سجده را به انحنا و تذلل معنا مي كند و مي گويد: سجده عام است و شامل انسان و حيوان و جماد مي شود. در حقيقت، سجده نمايانگر عظمت و ارزش بي حد و حصر كسي است كه براي او سجده مي كنند. در همه آياتي كه به زمين و آسمان و موجودات بي جان نسبت سجده داده شده، منظور همان خضوع و تسليم در برابر ارادهي حق تعالي است. قرآن كريم درباره‌ي قوم سبا مي فرمايد: « وجدتها و قومها يسجدون للشمس من دون الله» ديدم ملكه سبا و قومش را كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي گذارند…. در قضيه ي حضرت مريم (سلام الله عليها) مي فرمايد: « يا مريم اقنتي لربك واسجدي و اركعي مع الراكعين» اي مريم كرنش كن پروردگارت را و سجده كن و ركوع كن با ركوع كنندگان … خداوند در نقل مبارزه ي فرعون و ساحران شان با موسي (ع) مي فرمايد: « و القي السحرۀ ساجدين» جادوگران به سجده افتادند. خطاب به ابراهيم خليل (ع) مي خوانيم: « و طهر بيتي للطائفين و القائمين و الركع السجود»، و پدر و مادرش را بر تخت نشاند و همه براي يوسف سجده كردند. ذكر اين تاريخ قرآن براي سجده كه نهايت خشوع و خضوع و تكريم و تعظيم است، وقتي اهميت مي يابد كه محل پرستش خداوند متعال «مسجد» ناميده شده است. ممكن است اين نام گذاري به اين دليل باشد كه خشوع و خضوع حقيقي فقط و فقط در مقابل خداوند جائز است. البته سجده ي در برابر خداوند منحصر به مسجد نيست و مومن همه جا بايد در برابر پروردگار خود سجده كند. در اين باره پيامبر (ص) مي فرمايد:« جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً»، زمين براي سجده و پاك كننده قرار داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...