رویدادها

تدوین سند ملی مسجد به سفارش شورای عالی انقلاب فرهنگی

تدوین سند ملی مسجد در معاونت طرح و برنامه بنیاد هدایت آغاز شد !

اپلیکیشن پژوهشنامه منتشر شد !

نسخه آزمایشی اپلیکیشن پژوهش نامه ،ویژه اندروید و جهت نصب در تلفن همراه و دسترسی بیشتر کاربران به پایگاه اطلاع رسانی پژوهشی بنیاد هدایت منتشر شد .