فعالان مسجد

ارکان مغزافزاری مسجد – ۲

فعالان و کارگزاران مسجد شامل هیات امناء، خادم، خیرین و فعالان فرهنگی اجتماعی خواهند بود که عمده تحقق کارکردهای مسجد بر دوش ایشان خواهد بود…