مسجد در روایات

جایگاه مسجد در مبانی معرفتی و اندیشه اسلامی

مروری اجمالی بر جایگاه مسجد از منظر منابع معرفتی