مطالعات تطبیقی

بررسی تطبیقی مسجدبا انواع و گونه های سازمان ها در جوامع

الگوی ساختاری مسجد شامل نحوه تصمیم‌گیری و سلسله مراتب تصمیم در مسجد است…..

مسجد در ایران و مسجد در سایر کشورها

نگاهی اجمالی به تفاوت مسجد در ایران و سایر کشورهای اسلامی