کارگزاران مسجد

برخی از نواقص مدیریت مساجد و راه‌های از بین بردن آن

ه مدیریت مساجد کشورما بی عیب و نقص نیست. در این زمینه، نواقصی وجود دارد که نظام اسلامی می‌تواند با فرهنگ سازی مناسب، در برطرف کردن آنها گام بردارد. یکی از کاستیها، آن است که…

ارکان مغزافزاری مسجد – ۲

فعالان و کارگزاران مسجد شامل هیات امناء، خادم، خیرین و فعالان فرهنگی اجتماعی خواهند بود که عمده تحقق کارکردهای مسجد بر دوش ایشان خواهد بود…