ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی بر اداره امور مساجد

8,000 تومان
در این پژوهش تأثیر مدیریت مشارکتی براداره امور مسجد بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد.
در حال بارگذاری ...