0 out of 5

طراحي مدل رياضي مكان¬يابي مساجد

رایگان
آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، مساله­ی مهم مکان­یابی مساجد در شهرسازی و مدیریت شهری است.
در حال بارگذاری ...