0 out of 5

مسجد و اعتکاف

رایگان
در این کتاب کلیاتی در تعاریف مســجد و اعتکاف و مفاهیم اصطلاحی، لغوی هریک از این دو واژه موردتوجه قرارگرفته است.
در حال بارگذاری ...