پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
ابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تأكيد بر نقش ايدئولوژي اسلاميابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تأكيد بر نقش ايدئولوژي اسلامي
0 out of 5

واکاوی سیر سیاست گذاری فرهنگی مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامی (1378 – 1368): تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی ، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافتـه ، بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی اسـتخراج شـده و سـپس سیاست های اعلامی ـ اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه بـه مسائل سیاستی مستخرج ، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشـان...
در حال بارگذاری ...