یادداشت هایی برای مسجد

این بخش از اندیشه محراب ، شامل تک نگاشت هایی است که با استناد به اسناد علمی‌پژوهشی تولید شده در حوزه مفهومی مسجد، برای مطالعه جویندگان دانش مسجد،فراهم آمده است . این تک نگاشت ها ،عمدتاً حاصل مطالعات و پژوهش های مفصلی است که محققان درباره موضوعات مختلف مرتبط با مسجد انجام داده اند . 

در حال بارگذاری ...