0 out of 5

مسجد بستر هم‌دلی و هم‌زبانی

رایگان
در این کتاب درباره اهمیت و ارزش موضوع همدلی و همزبانی، زمینه های بروز رفتار همدلانه، آثار مثبت همدلی جماعت، واکاوی تعیین مواضع پیامبراکرم(ص)، کارکردهای مسجد، رمز گشایی از نامگذاری سال 1394 شمسی، تعامل ملت و  دولت واثرات آن، همزبانی ملت و دولت در بستر مساجد مباحثی طرح شده است.
در حال بارگذاری ...