پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
3.00 out of 5

توصیه نامه و الگوی کلان تأمین معیشت امامان جماعت

8,000 تومان
یکی از مسائل اولویت دار جهت ایجاد تحول در امر مسجد و فعالیت های آن ، اصلاح سازوکارهای مربوط به امامان جماعت مساجد است .
0 out of 5

نقش مسجد در ساختار شهرهای مسلمان نشین

رایگان
نوشتار حاضر در قالب یک بررسی تاریخی و موضوعی جایگاه و نقش مسجد را به عنوان عامل موثر در تشکل، تغییر شکل، رشد و توسعه شهرهای مسلمان نشین، از حد محلات تا کل شهر تحلیل می کند و به اثبات این نظریه میپدازد که مسجد ضمن دارا بودن ابعاد مادی و معنوی با کل شهر پیوندی ساختاری دارد بنابر این...
0 out of 5

واکاوی عوامل جذب دانش آموزان به نماز جماعتی مدارس

رایگان
هدف این پژوهش، بررسی عوامل جذب دانش آموزان به نماز جماعت مدارس می باشد. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری، دانش آموزان مدارس راهنمایی ناحیه دو آموزش و پرورش قم می باشند که 360 نفر از آنها به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
در حال بارگذاری ...