0 out of 5

تلاش برای تبیین حدود و ثغور مدیریت مسجد به عنوان یک قلمرو تخصصی

رایگان
مقاله حاضر با درک اهمیت و ضرورت پرداختن به این وظیفه خطیر یعنی مدیریت مسجد، بر آن است تا ابعاد مختلف آن را به گونه ای منطقی به نظم کشد و پس از تعریف و تبیین مبانی نظریه مدیریت مسجد ، ساختار مطلوب را برای آن ترسیم نماید
0 out of 5

دیدگاه های تربیتی و دینی

رایگان
ما قبل از آموزش باید یاد بدهیم که دین چه اثری در زندگی انسان دارد...
پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
ابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تأكيد بر نقش ايدئولوژي اسلاميابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تأكيد بر نقش ايدئولوژي اسلامي
0 out of 5

واکاوی سیر سیاست گذاری فرهنگی مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامی (1378 – 1368): تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی ، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافتـه ، بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی اسـتخراج شـده و سـپس سیاست های اعلامی ـ اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه بـه مسائل سیاستی مستخرج ، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشـان...
در حال بارگذاری ...