0 out of 5

جایگاه مساجد در فرهنگ اسلامى

رایگان
محتوای این کتاب در پی تبیین جایگاه و اهمیت و نقش مساجد در متون دینی و فرهنگ اسلامی و نیز راهکارها و راهبردها و شیوه های احیای مساجد و نیز بررسی موانع موجود است
در حال بارگذاری ...