به اشتراک بگذار !

نقش ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﻘﺎومﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ

پدیدآورندگان دوست کام، زکیه
ناشر
سطح پژوهشی بنیادین ،کاربردی
نوع سند علمی پژوهشی

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ص( اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﮐﺮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ رﺷـﺪ اوﺿـﺎع اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﺠﺎد، ﺗﺜﺒﯿﺖ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻟﻢ و اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻗﺘﺼـﺎد راﯾـﺞ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐـﺮدن ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ در ﻣﺴـﺠﺪ از ﻗﺒﯿﻞ: اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون رﺑﺎ و رﺷﻮه و ﺣﺮام ﺧﻮری؛ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺒﻘـﺎت ﻓﻘﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت و اﻧﻔﺎق و ﺻﺪﻗﻪ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿـﻞ، رواج ﺳﺎده زﯾﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ص(، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﺮای ﺑﯽﺳﺮﭘﻨﺎﻫﺎن و ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎت. اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻮارد ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺠﺪ در ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ.

شناسه محصول: sm_23 برچسب:

“ساخت مسجد با مصارف گوناگون آن به خصوص اقتصادی، همراه با ایجاد، تثبیت و تقویت و گسترش مبانی توحید عبادی و عملی بین مسلمانان صدر اسلام یکی از این موارد می‌باشد که نتایجی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی مسلمانان از جمله موارد ذیل حاصل آن گردید: آموزش و کاربردی کردن مسایلی در مسجد از قبیل: جایگزینی اقتصاد سالم و اسلامی به جای اقتصاد رایج ناسالم که منجر به اختلاف طبقاتی شدید شده بود؛ آموزش و توصیه به انجام معاملات اسلامی بدون ربا و رشوه و حرام خوری؛ صرفه‌جویی و بالابردن بینش اقتصادی با در نظر گرفتن کمترین هزینه و بهترین ترکیب ممکن؛ مردمی کردن اقتصاد و به کارگیری تمام نیروی فعال جامعه به خصوص مهاجر فقیر؛ اولویت قرار دادن رفع مشکلات طبقات فقیر از طریق کمک‌های مردمی در غالب خمس و زکات و انفاق و صدقه و مواردی از این قبیل؛ رواج فرهنگ معنوی کسب و کار؛ رواج ساده زیستی در همه زمینه‌های زندگی بین همه طبقات به خصوص بزرگان قبایل با الگوی عملی زندگی شخص پیامبر (ص) و نوع برخورد عدالت مدارانه ایشان با گروه‌های مختلف در مسجد؛ استفاده از مسجد به عنوان سرپناه برای بی‌سرپناهان؛ محل تصمیم گیری اقتصادی، متمرکز شدن ثروت در یک مکان و جلوگیری از فساد مالی، حتی با در نظر گرفتن بازار در گوشه‌ای از مسجد، بدون در نظر گرفتن مالیات، موجب کنترل قیمت‌ها و کیفیت اجناس گردید.”

منبع اینترنتی

منبع اصلی

نوع مقاله

موضوع

سطح پژوهشی

تعداد صفحات

نويسنده/نويسندگان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نقش ﻣﺴﺠﺪ در ﻣﻘﺎومﺳﺎزی و ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !

نمایه ی آخرین اسناد پژوهشی

ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای فرهنگی دینی

8,000 تومان
فصل سوم این پژوهش به تعیین چگونگی مدیریت راهبردی نهادهای دینی با تاکید بر مساجد می پردازد
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
مقاله پیش رو در پاسخ به این سؤال که سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست، نگاشته شده است. در این راستا، تلاش شده با شیوه طبقه بندی، دیدگاه های ایشان در حیطه مسجد با سه رویکرد توصیفی،تطبیقی و تجویزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
0 out of 5

آسیب شناسی تعاملات ارتباطی سازمان های دینی از دیدگاه جامعه شناختی با تاکید بر سازمان مسجد

رایگان
در این نوشتار یکی از ارکان اساسی موثر در تقویت رفتار دینی یعنی سازمان مساجد و تعاملات آن با سایر سازمان‌های مرتبط و آسیب ها و چالش های موجود در این باره بررسی می‌شود
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

بازمهندسی ساز و کار اداره مساجد کشور با بهره گیری از منطق تحلیل سه لایه ای

8,000 تومان
در پژوهش برای مدیریت درون مسجدی، ساختار سیستمی مطلوب و الزامات اجرایی آن در قالب ساختاری کاملاً منعطف پیشنهاد شده است. این ساختار، کاملاً بومی و مردمی، و بر گروه محوری استوار است. برای مدیریت میان مسجدی نیز توسعه سلسله مراتبی منطقی از مساجد در قالب خرده سامانه های همکاری کننده پیشنهاد شده است.
در حال بارگذاری ...