0 out of 5

آسیب شناسی تعاملات ارتباطی سازمان های دینی از دیدگاه جامعه شناختی با تاکید بر سازمان مسجد

رایگان
در این نوشتار یکی از ارکان اساسی موثر در تقویت رفتار دینی یعنی سازمان مساجد و تعاملات آن با سایر سازمان‌های مرتبط و آسیب ها و چالش های موجود در این باره بررسی می‌شود
0 out of 5

مدیریت تعامل مسجد با سایر نهادها

رایگان
این مطالعه در صدد بوده تا عوامل و آسیب هایی که در عملکرد مساجد به ویژه در ارتباط و تعامل با سازمان ها و نهادها موثر هستند را شناسایی نموده و معرفی کند....
در حال بارگذاری ...