0 out of 5

جوانان و مسجد

رایگان
امروز هیچ گونه تردیدی در نیاز ارتباط جوانان با مسجد وجود ندارد اثرات فوق العاده که مسجد بر جوانان می‌گذارد بیانگر ضرورت ارتباط آنان با مسجد است...
0 out of 5

نظرسنجی از جوانان تهرانی پیرامون مسجد

رایگان
این تحقیق به بررسی وضعیت مساجد موجود از دیدگاه جوانان بررسی حضور جوانان در مسجد و بررسی نگرش جوانان درباره مسجد می پردازد
در حال بارگذاری ...