ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

اجرائی سازی طرح تحوّل اجتماعی مسجد محور

10,000 تومان 8,000 تومان
سازمان تبلیغات اسلامی قصد دارد از طریق اجرای «طرح تحول اجتماعی مسجد محور »، بستری برای احیاء و تقویت هرچه بیشتر همۀ انواع روابط ( رابطۀ مومنین با هم، روابط خویشاندی،رابطۀ همسایگی و...) فراهم کند و این ولایت الهی را به کمک امام محله در محله جاری سازد... در این کتاب با روش و چگونگی اجرائی سازی طرح تحوّل اجتماعی...
ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

ساختار و سیاست های کلان تحول مسجد محور

10,000 تومان 8,000 تومان
سازمان تبلیغات اسلامی قصد دارد از طریق اجرای «طرح تحول اجتماعی مسجد محور »، بستری برای احیاء و تقویت هرچه بیشتر همۀ انواع روابط ( رابطۀ مومنین با هم، روابط خویشاندی،رابطۀ همسایگی و...) فراهم کند و این ولایت الهی را به کمک امام محله در محله جاری سازد... در این کتاب با ساختار و سیاست های کلان تحول مسجد محور...
پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
ابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تأكيد بر نقش ايدئولوژي اسلاميابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تأكيد بر نقش ايدئولوژي اسلامي
0 out of 5

واکاوی سیر سیاست گذاری فرهنگی مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامی (1378 – 1368): تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

10,000 تومان 8,000 تومان
در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی ، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافتـه ، بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی اسـتخراج شـده و سـپس سیاست های اعلامی ـ اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه بـه مسائل سیاستی مستخرج ، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشـان...
در حال بارگذاری ...