0 out of 5

نگاهی گذرا به مساجد اهل سنت ایران کاستی ها و بایسته ها

رایگان
در این اثر به وضعیت مساجد اهل سنت ایران پرداخته می شود ضمن برشمردن نقاط قوت و ضعف بایستی به بایسته ها و ارائه پیشنهادهای نیز اشاره می گردد
در حال بارگذاری ...