0 out of 5

بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان

رایگان
بررسی کارکردهای تاریخی مسجد و ضعف های امروز مسجد و بررسی میزان تأثیر فعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان
ویژه کتاب الکترونیکی
0 out of 5

کارکردهای نهاد مسجد در تحکیم خانواده

رایگان
بررسی تاثیر مسجد در فرایند همسر گزینی، ازدواج، انتقال. مهارت‌ها در پیشگیری از اختلافات و تحکیم خانواده جهت‌گیری پایان نامه پیش رو می‌باشد. این پایان نامه می‌کوشد که به این سوال پاسخ دهد که آیا یک راه مطمئن و مورد اعتماد برای خانواده‌های دغدغه‌مند و کسانی که جویای ازدواج هستند وجود دارد که بتوانند در این فرآیند آنها را یاری...
0 out of 5

مسجد و خانواده

رایگان
کتاب حاضر مجموعة مقالاتی است که به تبیین و ترسیم رابطه بین مسجد و خانواده و بایسته ها و راهکارهای تحکیم این ارتباط می پردازد.
در حال بارگذاری ...