نوشته‌ها

ارکان مغزافزاری مسجد – ۲

فعالان و کارگزاران مسجد شامل هیات امناء، خادم، خیرین و فعالان فرهنگی اجتماعی خواهند بود که عمده تحقق کارکردهای مسجد بر دوش ایشان خواهد بود…

ارکان مغزافزاری مسجد – ۱

مغزافزار مسجد، منظور نیروی انسانی مرتبط با مسجد است که در بخش‌های مختلف مسجد و کارکردهای آن مشغول به نقش آفرینی هستند….