نوشته‌ها

ارکان مغزافزاری مسجد – ۱

مغزافزار مسجد، منظور نیروی انسانی مرتبط با مسجد است که در بخش‌های مختلف مسجد و کارکردهای آن مشغول به نقش آفرینی هستند….