نوشته‌ها

تبیینی کوتاه از مسجد به مثابه مرکز جامعه‌پردازی محلی

تحلیلی بر نقش مسجد در الگو پردازی و مدیریت محلی