مسجد در نگاه امام خميني1

پيروزي ها بر محور سفارشات و رهنمودهاي آن پير فرزانه و بت شكن زمان بود. او بود كه بر پايه شناختي كه از موقعيت و نقش مسجد داشت، خطاب به مسلمانان جهان مي فرمايد …

مسجد در نگاه امام خميني2

پيروزي ها بر محور سفارشات و رهنمودهاي آن پير فرزانه و بت شكن زمان بود. او بود كه بر پايه شناختي كه از موقعيت و نقش مسجد داشت، خطاب به مسلمانان جهان مي فرمايد

در حال بارگذاری ...