نوشته‌ها

آشنایی با راهیاری

«راهیاری » رابطه ای آموزشی و پرورشی بین فردی به نام
«راهیار » و فرد دیگر به نام «رَهرو » است. در این رابطه فقط
همراهی رهرو و حل مشکلات شغلی وی مد نظر نیست،
بلکه هدف راهیار، پرورش وی برای ارتقاء به جایگاهی بالاتر
در شغلی که انتخاب کرده است می باشد