نوشته‌ها

بررسی تطبیقی مسجدبا انواع و گونه های سازمان ها در جوامع

الگوی ساختاری مسجد شامل نحوه تصمیم‌گیری و سلسله مراتب تصمیم در مسجد است…..