نوشته‌ها

نظام اسلامی و ساخت و ساز مساجد

نظام اسلامی نمی‌تواند نسبت به تأمین این نیاز مهم معنوی مردم؛ بی‌تفاوت باشد. درچنین فرضی، قطعاً بار مالی قابل توجهی بر دوش نظام خواهد افتاد…..