نوشته‌ها

مسجد محوری در جامعه اسلامی ۱

مسجد به عنوان عنصری معنوی در مرکز محله، موجب تپش قلب آن، نوعی ماندگاری و جاودانگی و به زبانی پایداری محیط اطراف…..

مسجد محوری در جامعه اسلامی ۲

مروری بر ویژگی ها و ابعاد مفهوم مسجدمحوری

تبیینی کوتاه از مسجد به مثابه مرکز جامعه‌پردازی محلی

تحلیلی بر نقش مسجد در الگو پردازی و مدیریت محلی