نوشته‌ها

شیوه برخورد با متولیان مساجد

از جمله مسائل ظریف و حساس در زمینه مدیریت مساجد، شیوه برخورد با متولیان و ناظرانی است که از سوی بانیان مساجد برای این کار انتخاب شده‌اند.