ویژه پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
0 out of 5

سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری در جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
مقاله پیش رو در پاسخ به این سؤال که سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست، نگاشته شده است. در این راستا، تلاش شده با شیوه طبقه بندی، دیدگاه های ایشان در حیطه مسجد با سه رویکرد توصیفی،تطبیقی و تجویزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
پیشنهاد شگفت انگیز کتاب الکترونیکی
ابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تأكيد بر نقش ايدئولوژي اسلاميابزارهاي پيام رساني معنوي در معماري مسجد با تأكيد بر نقش ايدئولوژي اسلامي
0 out of 5

واکاوی سیر سیاست گذاری فرهنگی مسجد در دهه دوم انقلاب اسلامی (1378 – 1368): تحلیل اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

8,000 تومان
در این مقاله با توجه به رویکرد سیاست گذاری فرهنگی ، اهم مسائل سیاستی مرتبط با مسجد که در ماهنامه مسجد انعکاس یافتـه ، بـا روش تحلیـل محتـوای کیفـی اسـتخراج شـده و سـپس سیاست های اعلامی ـ اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با حوزه مسجد با توجه بـه مسائل سیاستی مستخرج ، مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشـان...
در حال بارگذاری ...