0 out of 5

تلاش برای تبیین حدود و ثغور مدیریت مسجد به عنوان یک قلمرو تخصصی

رایگان
مقاله حاضر با درک اهمیت و ضرورت پرداختن به این وظیفه خطیر یعنی مدیریت مسجد، بر آن است تا ابعاد مختلف آن را به گونه ای منطقی به نظم کشد و پس از تعریف و تبیین مبانی نظریه مدیریت مسجد ، ساختار مطلوب را برای آن ترسیم نماید
در حال بارگذاری ...