0 out of 5

مسجد نماد وحدت (فرم، معنا و کارکرد)

رایگان
نگارندۀ این کتاب سعی داشته نخست اجزا و عناصر وحدت‌آفرینی مسجد در قالب شکلی آن و سپس مولفه‌های ماهوی و کارکردهای آن در ایجاد وحدت را مورد کنکاش قرار دهد.
0 out of 5

مسجد و اعتکاف

رایگان
در این کتاب کلیاتی در تعاریف مســجد و اعتکاف و مفاهیم اصطلاحی، لغوی هریک از این دو واژه موردتوجه قرارگرفته است.
در حال بارگذاری ...